MED UNGDOM I FOKUS

Barn og unge har verdifulle erfaringer og synspunkter, men det kan være vanskelig å få etablert en god dialog med dem. 

MED ungdom i fokus er en tjeneste som gjør denne innsikten tilgjengelig for voksne, gjennom bruk av fokusdag. En fokusdag gir unge brukere av tjenester og tilbud mulighet til å komme med verdifulle innspill til forbedring og utvikling av tjenestene og tilbudene. Du kan lese mer om fokusdag her.

Tjenesten er utviklet av Vefsn, Brønnøy og Hemnes kommuner og Nordland fylkeskommune i samarbeid med Investing in Children, og er finansiert av Fylkesmannen i Nordland.

OM TJENESTEN

Hva står MED for?

MEDVIRKNING

Barn og unge er eksperter på å være barn og unge. De fleste voksne er ikke det. I et MED-prosjekt får de unge anledning til å medvirke og påvirke tilbud og tjenester som de selv skal være brukere av. Dette tjener både de som står bak tilbudet og de unge selv på.

ENDRING

Medvirkning fra barn og unge fører til verdifull dialog, som igjen fører til endring. Etter å ha invitert barn og unge til å gi tilbakemelding på hvordan en virksomhet fungerer, er det meningen at de faktisk skal kunne påvirke tjenestens innhold og utvikling.

DIALOG

MED-prosjekter gir deg noe veldig verdifullt: En konstruktiv og likeverdig dialog med barn og unge som er brukere eller mottar tjenester fra din virksomhet. Dette skal være en inkluderende prosess, hvor alle som deltar bidrar med sine innspill.

FOKUSDAG

Prosjektene gjennomføres ved hjelp av det vi kaller en Fokusdag. Dette er en hektisk og spennende dag hvor de unge styrer det meste!

De som praktisk gjennomfører Fokusdagen er unge MEDarbeidere. En ung MEDarbeider er en ungdom som har erfaring med å delta på, og opplæring i å lede, Fokusdager.

En ansatt fra prosjektet har ansvar for kommunikasjon med potensielle deltakere, skaffe lokale, arrangere transport m.m. 

Les mer om Fokusdager.

BLI EN UNG MEDARBEIDER

Et viktig moment i arbeidet er å engasjere ungdom som skal utføre arbeidet. Hele ideen bak Fokusdag, er at dette er av og med ungdom. De voksne i MED ungdom i fokus skal fasilitere og formidle oppdrag, men det er de unge MEDarbeiderne som gjennomfører Fokusdagen. 

En ung MEDarbeider er en ungdom som har erfaring med å delta på, og opplæring i å lede, Fokusdager.

Vi ønsker en bredt sammensatt gruppe av unge MEDarbeidere, i ulike aldre og med ulik bakgrunn.

Er du interessert i å bli en ung MEDarbeider? Ta kontakt med oss på post@ungdom.com

MED UNGDOM I FOKUS SKAL ...

  • Identifisere situasjoner hvor barn og unges rettigheter ikke blir ivaretatt
  • Støtte barn og unge i diskusjoner og beslutninger som angår dem
  • Gjennomgå og forbedre tjenester for barn og unge
  • Legge til rette og arbeide for partnerskap og samarbeide med andre organisasjoner som er opptatt av å utvikle praksis som respekterer barn og unges rettigheter
  • Fungere som katalysator for endring og innovasjon ved å anerkjenne og formidle positive eksempler
  • Bidra til lokal, nasjonal og internasjonal debatt om barn og unges rettigheter