OM MED UNGDOM I FOKUS

MED ungdom i fokus er en stiftelse som tilbyr tjenester til leverandører av tjenester og tilbud rettet mot barn og ungdom.

Barn og unges rettigheter og FNs barnekonvensjon ligger til grunn for vår tilnærming.

Vi legger til rette for at barn og unge kan møtes og diskutere hvordan de kan utvikle og forbedre tjenester og tilbud, og for at de skal kunne jobbe sammen med voksne for å få til positiv endring.

MED ungdom i fokus ble etablert som prosjekt i 2016, som et samarbeid mellom kommunene Vefsn, Brønnøy og Hemnes og Nordland fylkeskommune. Prosjektet er finansiert av Fylkesmannen i Nordland.

Prosjektmedarbeiderne har lang erfaring fra arbeid med ungdom, medvirkning og deltakelse.

Metoden Fokusdag er inspirert av og utviklet i samarbeid med Investing in Children, en engelsk organisasjon som jobber med barn og unges medvirkning.

Vår visjon

Vi vil at barn og unge skal:

  • få de samme menneskerettigheter som alle andre og at voksne anerkjenner disse rettighetene
  • oppleve bedre livskvalitet
  • gjøres i stand til å ta gode valg og være bidragsytere i utvikling av eget liv og egne lokalsamfunn
  • få bedre og mer tilpassede tjenester som de selv har vært med og utvikle

Våre prinsipper

  • Det er nødvendig, klokt og relevant å involvere barn og unge når deres situasjon og tjenester skal utvikles
  • Barn og unge er eksperter på å være barn og unge
  • Barn og unge er borgere og rettighetshavere, og har rett til å delta i beslutninger som angår dem (jf. FNs konvensjon for barnets rettigheter, artikkel 12)
  • Virksomheter som yter tjenester til barn og unge må anerkjenne deres rett til å delta i styringen av disse organisasjonene, og engasjere barn og unge i dialogen som er rettet mot å forbedre deres liv
  • Når man engasjerer barn og unge i beslutningsprosesser skal de være inkluderende og man skal respektere de demokratiske rettighetene til alle deltakere